Ποιότητα -Περιβάλλον-Υγεία & Ασφάλεια

 

Η εταιρεία μας θα παραμείνει κλειστή από Tετάρτη 14/08/24  έως και Κυριακή 18/08/24

 

 Η ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε-KALOCHEM εφαρμόζει Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής διαχείρισης , Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας. Ο  σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή  του Συστήματος βασίζονται στις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 & ΕΛΟΤ ISO 45001:2018.Η εταιρεία πιστοποιείται από τον φορέα πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ MIRTEC, στις παρακάτω δραστηριότητες:

·         Λιανική και χονδρική εμπορία χημικών προϊόντων

·         Ανασυσκευασία και αποθήκευση χημικών προϊόντων

·         Παραγωγή και σχεδιασμός χημικών και καθαριστικών προϊόντων.

 

 

Σκοπός του Συστήματος είναι να οργανώνει και να δημιουργεί ένα πλαίσιο λειτουργίας το οποίο καθιστά ικανή την επιχείρηση να παρέχει χημικά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία έχει θεσπίσει επιπρόσθετες διαδικασίες για την εξέταση και εκτίμηση των έμμεσων και άμεσων επιπτώσεών της στο περιβάλλον ενώ παράλληλα έχει προβεί στον σχεδιασμό του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, με παράλληλη εκπόνηση της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ).

 

Σε όλο το φάσμα των διακινούμενων προϊόντων της εταιρείας  τηρείται το σύστημα First In First Out (FIFO). Η εταιρεία καθορίζει και παρέχει τους πόρους που απαιτούνται για την εξασφάλιση έγκυρων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων κατά την παρακολούθηση ή μέτρηση, όπου απαιτείται, για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών με τις απαιτήσεις. Η εταιρεία εξασφαλίζει ότι οι πόροι που προβλέπονται είναι κατάλληλοι για το συγκεκριμένο είδος των δραστηριοτήτων παρακολούθησης και μέτρησης & διατηρούνται κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχιζόμενη καταλληλόλητα τους για το σκοπό τους. Όλα τα όργανα που χρησιμοποιούνται για μετρήσεις και ελέγχους διακριβώνονται ανάλογα με τη συχνότητα διακρίβωσης του κάθε οργάνου, από εξωτερικό εργαστήριο διακρίβωσης.

 

Η εταιρία πραγματοποιεί στο Χημείο της εγκατάστασης του Ασπροπύργου ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων της. Η διεργασία του ποιοτικού ελέγχου στοχεύει στην τυποποίηση – τεκμηρίωση του ελέγχου ποιότητας  που αφορά:

  • Την παραλαβή των διακινούμενων χημικών προϊόντων 
  • Τα ανασυσκευασμένα χημικά προϊόντα
  • Τα παραγόμενα χημικά προϊόντα
  • Τα  αποθέματα στην αποθήκη
  • Τις  παρεχόμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών
  • Την διαχείριση των μη συμμορφούμενων προϊόντων 

     

 

Οι πιστοποιήσεις της εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 & ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 όπως επίσης και οι πολιτικές της εταιρείας είναι οι παρακάτω:

 

CERTIFICATES ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

CERTIFICATES EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001

CERTIFICATES ΕΛΟΤ ISO 45001

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ