Ποιότητα

Η ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. εφαρμόζει Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 και ΕΛΟΤ 1801:2008 και πιστοποιείται από τον φορέα πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, στις παρακάτω δραστηριότητες:
  • Λιανική και χονδρική εμπορία χημικών προϊόντων
  • Ανασυσκευασία και αποθήκευση χημικών προιόντων
  • Παραγωγή και σχεδιασμός χημικών και καθαριστικών προϊόντων.
 
Η εταιρία πραγματοποιεί στην εγκατάσταση του Ασπροπύργου ποιοτικό έλεγχο όλων των προϊόντων της. Συγκεκριμένα στο χημείο της εγκατάστασης λαμβάνουν χώρα μετρήσεις για:
 

● τις υγρές α΄ ύλες οι οποίες παραλαμβάνονται χύμα,

● όλα τα παραγόμενα προϊόντα (καθαριστικά, διαλυτικά, μείγματα κλπ) 

 

 

 

Σκοπός του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου είναι να εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που διακινεί και εμπορεύεται η εταιρία τηρούν τις προδιαγραφές ποιότητας. Όλες οι μέθοδοι ανάλυσης και οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου έχουν ενταχθεί στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας της εταιρίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

 

 
 
Οι πιστοποιήσεις της εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008,EΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 και ΕΛΟΤ 1801:2008 είναι οι παρακάτω: