Αργιλος λευκή, Καολίνης (anhydrous aluminium silicate clay)

Αργιλος λευκή, Καολίνης (anhydrous aluminium silicate clay)